Noktalama İşaretleri (2023-2024 Güncel) | PDF


edebiyatveturkce.com olarak sizlere farklı içeriklerle gelmeye devam ediyoruz. Türk Dil Kurumunun en çok aranan içeriklerinden biri de noktalama işaretleridir. Bu noktalama işaretlerini size hem PDF hem de akordiyon olarak sunuyoruz. İster PDF dosyasını indirin, öğrencilerinize dağıtın isterseniz de sitemizden istediğiniz noktalama işaretine tıklayarak içeriği inceleyin.

Not: PDF konu anlatımı, konunun en altında yer almaktadır.

👉 NOKTALAMA İŞARETİ VİDEOLARI İÇİN AŞAĞIDAKİ BAŞLIĞA TIKLAMANIZ YETERLİDİR 👇 1. Cümlenin sonuna konur: Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. Saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (Reşat Nuri Güntekin) 
 2. Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), 
 3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur:
  3. (üçüncü), 15. (on beşinci); XV. yüzyıl; 2. Cadde, 
 4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
  3, 4 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb. 
 5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
  I. 1. 
 6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 29.5.1453, 29.X.1923 vb.
  UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz:
  29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb. 
 7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  Tren 09.15’te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı. 
 8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:
  Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960. 
 9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
  1.000, 326.197, 49.750.812 vb. 
 10. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:
  http://tdk.org.tr 11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır: 4.5=20, 12.6=72 vb.

 1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
  Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. (Halide Edip Adıvar) 
 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
  Umduk, bekledik, düşündük. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 
 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur:
  Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 
 4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur:
  Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce, bir an için de olsa, belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. (Elif Şafak) Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım. (Atatürk) 
 5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:
  Akşam, yine akşam, yine akşam, 
 6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur:
  Adana’ya yarın gideceğim, dedi. 
 7. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:
   – Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz, diye sordu. 
 8. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:
  Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
  – Bu anahtar köşkü de açar, dedi. (Ömer Seyfettin) 
 9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, öyle, haydi, elbette vb. gibi kelimelerden sonra konur:
  Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım. 
 10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
  Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. (Halit Ziya Uşaklıgil)
  Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin) 
 11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
  Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. (Atatürk)
  Sayın Başkan, 
 12. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:
  38,6 (otuz sekiz tam, onda altı), 0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş) 
 13. Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra konur:
  Ancak yemekte bir karara varıp, arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu.
  UYARI: Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz: Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. (Halide Edip Adıvar) 
 14. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:
  Bu, benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. (Tarık Buğra) 
 15. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:
  Falih Rıfkı ATAY, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
  UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya ... ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz: Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül! (Yahya Kemal Beyatlı)
  UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:
  Hem gider hem ağlar.
  Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü)
  Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır.
  Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam.
  Ne kız verir ne dünürü küstürür.
  Bu kurallar bugün de yarın da geçerli olacaktır.
  UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz.
  İmlamız lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil! (Yahya Kemal Beyatlı)
  UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kullanılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz:
  Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense. (Orhan Kemal)
  UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz:
  Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı. (Reşat Nuri Güntekin)
  Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete. (Tarık Buğra)

 1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur:
  Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.
  Türkiye, İngiltere, Azerbaycan; Ankara, Londra, Bakü. 
 2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
  Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. 
 3. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir:
  Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. (Yahya Kemal Beyatlı)

 1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:
  Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. 
 2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:
  Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. (Atatürk)
  Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay) 
 3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:
  a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. 
 4. Karşılıklı konuşmalarda, konu-şan kişiyi belirten sözlerden sonra konur:
  Bilge Kağan: Türklerim, işitin! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? 
 5. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:
  – Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?
  Ziraatçı sayar:
  – Yulaf, pancar, zerzevat, tütün... (Falih Rıfkı Atay) 
 6. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:
  http://tdk.org.tr 
 7. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:
  56:8=7, 100:2=50 vb.

 1. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
  Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu da bu yanı... (Tarık Buğra) 
 2. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur:
  Kılavuzu karga olanın burnu b...tan çıkmaz. 
 3. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur:
  ... derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı... (Tarık Buğra) 
 4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur:
  Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel) 
 5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
  Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
  — Koca Ali... Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin) 
  UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir: Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan. (Tarık Buğra) 
 6. Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır:
  — Yabancı yok!
  — Kimsin?
  — Ali...
  — Hangi Ali?
  — ...
  — Sen misin, Ali usta?
  — Benim!..
  — Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
  — Hiç...
  — Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!..
  — !.. (Ömer Seyfettin)
  UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz

 1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur:
  Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? (Faruk Nafiz Çamlıbel)
   Atatürk bana sordu:
  — Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? (Falih Rıfkı Atay) 
 2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur:
  Gümrükteki memur başını kaldırdı:
   — Adınız? 
 3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır: Yunus Emre (1240 ?-1320), (Doğum yeri: ?) vb.
  UYARI: mı / mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz:
  Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.
  UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:
  Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı? (Yahya Kemal Beyatlı)

 1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur: Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var! Vah vah! 
 2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur:
  Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! (Atatürk)
  UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konabilir:
  Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel) 
 3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır:
  İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).

 1. 1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:
  Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bu-
  lanık. Kapının saatleri 12’yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gı-
  cırdadı! Tramvaydaki adam bir tanıdık mı idi acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? 
 2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:
  Küçük bir sürü -dört inekle birkaç koyun- köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin) 
 3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır:
  al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük vb. 
 4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır:
  al-, dur-, gör-, ver-; başar-, kana-, okut-, taşla-, yazdır- vb.
 5. İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur:
  -ak, -den, -ış, -lık; -ımsa-; -la-; -tır- vb. 
 6. Heceleri göstermek için kullanılır:
  a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık vb. 
 7. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır:
  Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 09.30-10.30, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas Destanı’nda soy-dil-din üçgeni, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, Türkçe-Fransızca Sözlük vb.
  UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz:
  On on beş yıl. Üç beş kişi geldi. 
 8. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır:
  50-20=30 
 9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır:
  -2 °C

 1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır.
  Buna konuşma çizgisi de denir. Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
  — Eski şehri gezdin mi?
  — Rothschild’in evine gittin mi?
  — Goethe’nin evini gezdin mi? (Ahmet Haşim) 
 2. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:
  Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
  İslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)
  UYARI: Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.
  Arabamız tutarken Erciyes’in yolunu:
  “Hancı dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu’nu?” (Faruk Nafiz Çamlıbel)

 1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:
  Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy) 
 2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA
  Ülke adı yazılacağında ise: Atatürk Bulvarı No.: 217 06680 Kavaklıdere / Ankara TÜRKİYE 
 3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb. 
 4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:
  -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb. 
 5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:
  http://tdk.gov.tr 
 6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:
  70/2=35 
 7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk ko-nulmadan kullanılır:
  g/sn (gram/saniye)

 1. Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Belgelerim\Türk İşaret Dili\Kitapçık

 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:
  Türk Dil Kurumu binasının yan cephesinde Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözü yazılıdır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” vecizesi yer almaktadır. Ulu önderin “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözü her Türk’ü duygulandırır.
  UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:
  “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. (Yahya Kemal Beyatlı) 
 2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır:
  Yeni bir “barış taarruzu” başladı. 
 3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır:
   Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiiri incelediler.
   “Yazım Kuralları” bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir.
  UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir:
  Höyük sözü Anadolu’da tepe olarak geçer. Cahit Sıtkı’nın Şairin Ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. (Ahmet Hamdi Tanpınar)
  UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz: Elif Şafak’ın “Bit Palas”ını okudunuz mu? 
 4. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır.

 1. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır:
  Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı. “Atatürk henüz ‘Gazi Mustafa Kemal Paşa’ idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi.” (Falih Rıfkı Atay)

 1. Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için kullanılır:
  a. Etken fiil b. Edilgen "

 1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:
  Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç) 
 2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:
  Yunus Emre’nin (1240?-1320)... İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir. 
 3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:
  İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam'a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın... (Reşat Nuri Güntekin) 
 4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:
  Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)
  Bir isim kökü, gerektiğinde çeşitli eklerle fiil kökü durumuna getirilebilir (Zülfikar 1991: 45). 
 5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir. 
 6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:
  Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. 
 7. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:
  1496 (?) yılında doğan Fuzuli... 
 8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:
  I) 1) A)

 1. Ayraç içinde ayraç kullanılma-sı gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır:
  Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır. 
 2. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır:
  “Eldem, Osmanlıda en önemli fark[ın], mezar taşının şeklinde ortaya çık[tığını] söyledikten sonra...” (Hilmi Yavuz) 
 3. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır:
  Reşat Nuri [Güntekin], Çalıkuşu, Dersaadet, 1922. Server Bedi [Peyami Safa]

 1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:
  Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Fatih Sultan Mehmet’e, Muhibbi’nin, Gül Baba’ya, Sultan Ana’nın, Mehmet Emin Yurdakul’dan, Kâzım Karabekir’i, Yunus Emre’yi, Osmanlı Devleti’ndeki, Cebrail’den, Çanakkale Boğazı’nın, Samanyolu’nda, Sait Halim Paşa Yalısı’ndan, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Eski Çağ’ın, Yükselme Dönemi’nin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na vb. “Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar.” (Burhan Felek)

  1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. (Atatürk)

  Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır:
  Hisar’dan, Boğaz’dan vb.

  Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:
  Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre... vb.

  Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır:
  Yunus Emre’nin (1240?-1320), Yakup Kadri’nin (Karaosmanoğlu) vb.

  Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır:
  Avrupa Birliği’ne üye ülkeler...
  UYARI: Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz:
  Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.
  UYARI: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz:
  Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşiminin 2’nci Oturumunda; Mavi Köşe Bakkaliyesinden vb.
  UYARI: Başbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde Başbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır.
  UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz:
  Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalıdan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün vb.
  UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.
  UYARI: Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. 
 2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:
  Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb. 
 3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:
  TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb. 
 4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:
  1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb. 
 5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:
  Başvurular 17 Aralık’a kadar sürecektir. Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’nun veri tabanının genel ağda hizmete sunulduğu gün olan 12 Temmuz 2010 Pazartesi’nin TDK için önemi büyüktür. 
 6. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır:
   Bir ok attım karlı dağın ardına
  Düştü m’ola sevdiğimin yurduna
  İl yanmazken ben yanarım derdine
  Engel aramızı açtı n’eyleyim (Karacaoğlan) 
 7. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur:
  a’dan z’ye kadar, Türkçede -lık’la yapılmış sözler.


Bu soruların online hâline (Android İçindir) adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu soruların online hâline (Apple İçindir)
Tüm içerikler tdk.gov.tr adresinden alınmıştır.

İçeriklerimiz, pdf anlatımlar dahil, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nca korunmaktadır. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlali, başka yerlerde isimsiz yayımlanması, çeşitli kitap kaynaklarında izinsiz yer alması, içeriğin izinsiz kopyalanıp başka bir isimle tanıtılması vb. ile yapan kişi, kişiler veyahut kurumlar hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. 
Türkçe ve Edebiyat yönetimi.

2 Yorumlar

 1. Yanıtlar
  1. en altta pdf sayfaları gözüküyor ya onun sağ üstünde bir şey çıkıyor ona tıkla yeni sekmede açılır pdf oradan indirebilirsin

   Sil
Daha yeni Daha eski